Veterinarstvo

Za nas in naše čebelice skrbi:

Suzana Skerbiš, dr. vet. med.
Tel.: (05) 6392 077; (041) 645 763

Organiziranost in dejavnost veterinarske službe:
Službe, ki so neposredno povezane s posameznimi dejavnostmi v čebelarstvu, delujejo v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poleg službe za vzrejo in selekcijo kranjske čebele ter službe opazovanja in napovedovanja medenja na podlagi Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/02) delujejo tudi služba za neposredno izvajanje zdravstvenega varstva čebel, raziskovalna dejavnost ter služba za nadzor del v veterinarstvu.

Krovna veterinarska organizacija je VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE (VURS), ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V okviru VURS-a deluje Veterinarska inšpekcija, ki je organizirana v organizacijske enote – območne urade in njihove izpostave. Veterinarska inšpekcija je pristojna za nadzor nad izvajanjem zakonov in podzakonskih aktov s področja veterinarstva, varstva živali pred kužnimi boleznimi, prometa z zdravili, mamili in strupi, ki jih uporabljajo v veterinarski medicini, zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, higiene proizvodnje mleka, veterinarskih ukrepov v živinoreji in ukrepov za varstvo živali pred mučenjem.

Veterinarske ambulante

Veterina

Območni uradi veterinarske inšpekcije

Mesečni veterinarski nasveti

Čebelje bolezni

Tu si lahko preberemo kaj vse pesti naše ljube prijateljice:

Huda gniloba

Pohlevna gniloba

Poapnela zalega

Okamenela zalega

Zajedalci

Škodljivci

Nosemavost