Pravilnik

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni lisi RS. št. 61/2006 z dne 13.06.2006, 58/2009 z dne 27.7.2009, 39/2011 z dne 25.5.2011 in 64/2011 z dne 12.8.2011-UPB2) so člani Obalnega čebelarskega društva Koper na svojem rednem občnem zboru, dne, 23. 1. 2016 sprejeli spremembe in dopolnitve temeljnega akta, kot sledi v prečiščenem besedilu.

PRAVILA

OBALNEGA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA KOPER

SPLOŠNE DOLOČBE1.

1. člen

Obalno čebelarsko društvo Koper – Associazione apiculturistica del litorale di Capodistria (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno čebelarsko-kulturno-turistično, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb na celotnem območju občin Kopra, Ankarana, Izole in Pirana, ki so ga ustanovili čebelarji zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Ime društva je: Obalno čebelarsko društvo Koper – Associazione apiculturistica del litorale di Capodistria

Društvo uporablja tudi skrajšano ime Društvo OČD Koper – Associazione AAL Capodistria. V pravilih opredeljeni členi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev pri Upravni enoti Koper, pod št. 026-147/98.

Sedež društva je na naslovu Bošamarin 30, 6000 KOPER.

Društvo zastopa predsednik društva.

3. člen

Društvo ima svoj znak, žig in transakcijski račun. Znak društva je grafični prikaz čebele, žig je okrogle oblike, z napisom imena društva na obodu, v sredini je znak društva. Premer žiga je 3,5 cm. Društvo uporablja tri žige. Društvo ima svoj prapor in praporščaka.

4. člen

Društvo se lahko povezuje z drugimi domačimi sorodnimi društvi ali zvezami društev na območju Republike Slovenije, s tujimi ali mednarodnimi pa le, če njihovo delovanje ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.  Društvo je včlanjeno v Čebelarsko zvezo Slovenije.

5. člen

Delo društva je javno. Društvo posluje v slovenskem jeziku, s člani – pripadniki italijanske narodne skupnosti, pa na njihovo željo tudi v italijanskem jeziku.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Člane društva obvešča:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • prek sredstev javnega obveščanja,
 • z obvestili v elektronski in papirnati obliki,
 • na sejah občnega zbora društva,
 • na drugih srečanjih članov društva.

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da so seje organov društva javne in da na svoje seje in druge organizirane dogodke vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

6. člen

Namen društva je prostovoljno združevanje posameznikov zaradi ohranitve razvoja čebelarstva kot tradicionalne panoge na območju Slovenije. Člani društva so med seboj enakopravni.

Namen društva je spodbujanje čebelarske dejavnosti in tako prispevati  k razvoju te dejavnosti.

Društvo ima naslednje  cilje :

 • izobraževanje čebelarjev,
 • sodelovanje na področju zdravstvenega varstva čebel,
 • skrb za enotno trženje čebeljih pridelkov,
 • po potrebi organizira skupno nabavo zdravil za čebele in ostalih čebelarskih potrebščin,
 • seznanjanje širše družbene skupnosti o pomenu čebelarstva in čebeljih pridelkov,
 • utrjevanje pripadnosti čebelarjev v društveni organizaciji in čebelarstvu kot pomembnemu delu kmetijske panoge,
 • utrjevanje čebelarske etike,
 • skrb za promocijo čebelarstva,
 • prizadevanje za ohranitev zgodovine čebelarstva,
 • skrb za ohranjaje kranjske sivke,
 • skrb za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter tradicije čebelarstva,
 • skrb za ohranitev čiste čebelje pasme,
 • skrb za ohranjanje zgodovine čebelarstva,
 • sodelovanje s sosednjimi društvi,
 • sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ukvarjajo s čebelarstvom,
 • pospeševanje pridelave in porabe čebeljih pridelkov,
 • opozarjanje uporabnikov prostora za varovanje naravnega življenjskega okolja,
 • izdajanje publikacij,
 • organiziranje kulturno-turističnih prireditev,
 • povezovanje z drugimi kulturno-turističnimi društvi in nevladnimi organizacijami.

Dejavnosti društva so:

a) Izobražuje, usposablja in informira čebelarje, čebelarska društva in ostalo javnost z namenom tako da:

 • si izboljšajo strokovno in delavno čebelarsko znanje in spretnosti,
 • bodo znali bolje izrabljati čebelje paše in tako omogočili oprašitev žužkocvetnih rastlin,
 • bodo uporabljali sodobno tehnologijo pri čebelarstvu,
 • bodo sposobni gojiti zdrave čebele,
 • bodo skrbeli za neoporečnost pridelkov,
 • bodo sodelovali z domačimi in tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami za napredek čebelarstva,
 • vodi organizirano delo na področju zdravstvenega varstva čebel,
 • sodeluje z državnimi organi in organizacijami pri načrtovanju kratkoročne in dolgoročne kmetijske politike s področja čebelarstva,
 • se povezuje s sorodnimi društvenimi in nevladnimi organizacijami,
 • organizira posvetovalnih in informativnih srečaj čebelarjev,
 • skrbi za čebelje družine,
 • skrbi za popravljanje in obnavljanje panjev in čebelnjakov,
 • v skladu s predpisi organizira ali sodeluje pri organizaciji izobraževanja čebelarjev,
 • ureja parke, zelenice in nasade z medovitimi rastlinami,
 • organiziranje različne nabave za potrebe svojih članov,
 • zbiranje namenskih sredstev za pospeševanje čebelarstva s prostovoljnimi prispevki in donacijami fizičnih in pravnih oseb.

b) Pospešuje pridelavo in porabo čebeljih pridelkov:

 • seznanja potrošnike o kakovosti čebeljih pridelkov,
 • uvaja prepoznavnost slovenskega medu na trgu,
 • sodeluje in organizira selekcijo in zrejo pasemsko čiste, zdrave in čim bolj donosne kranjske sivke,
 • spodbuja občane, predvsem mladino, za čebelarjenje in vključevanje v čebelarska društva.

Društvo se lahko ukvarja z naslednjimi pridobitnimi dejavnostmi:

 • organiziranje ponudbe čebeljih pridelkov na sejmih, prireditvah in raznih srečanjih,
 • organiziranje  prireditev, predavanj, tečajev, srečanj, sejmov s področja društvene dejavnosti,
 • pripravljanje prireditvenih prostorov na prireditvah, ki jih organizira društvo,
 • opravljanje gostinske dejavnosti za člane društva,
 • skrb za čebelje družine in prodajo njihovih pridelkov,
 • prirejanje iger na srečo, v skladu z zakonom o igrah na srečo (Ur.l. RS št. 27/95),

Po SKD so te pridobitne dejavnosti razvrščene v:

 • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • I56.104 Začasni gostinski obrati
 • I56.300 Strežba pijač
 • A01.490 Reja drugih živali (Čebelarstvo, pridelava medu in čebeljega voska)
 • R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
 • G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

Namen društva ni pridobivanje dobička. Pridobitne dejavnosti niso izključne dejavnosti, temveč le dodatne dejavnosti, ki so neobhodno povezane z delovanjem društva.

ČLANSTVO

7. člen

Član društva lahko postane vsakdo, ki  sprejme pravila in program društva ter prostovoljno poda pristopno izjavo upravnemu odboru o tem, da želi postati član društva in da je seznanjen s pravili društva in da se bo po njih ravnal ter plačeval članarino. Tuj državljan lahko postane član društva, če njegovo delovanje ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije. Člani so vpisani v matično knjigo članstva.

Če se v društvo želi včlaniti mladoletnik do dopolnjenega  7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega dopolnjenega 7. leta do dopolnjenega 15. leta pa lahko mladoletnik sam podpiše pristopno izjavo, pri čemer mora njegov zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletnik do 15. leta nima glasovalne pravice. Mladoletni člani društva ne morejo voliti in biti voljeni v organe društva. Mladoletne osebe do 15. leta starosti, v organih društva zastopajo zakoniti zastopniki oziroma skrbniki, ki imajo pravico sodelovati na zboru članov vendar brez pravice odločanja. Mladoletne osebe od 15. leta starosti dalje, imajo enake pravice in dolžnosti kot polnoletni člani, lahko volijo, ne morejo pa biti izvoljene v organe društva. Pravico opravljati funkcije v organih društva imajo polnoletne osebe.

Nove člane društva sprejema upravni odbor društva v roku 30 dni od prejema pristopne izjave in vpiše člana v evidenco članstva.

8. člen

Častni član

Častni član društva lahko postane član društva ali druga oseba, ki ima velike zasluge za delovanje in razvoj društva ali če s svojim delom bistveno pripomore k delu društva. O podelitvi častnega članstva odloča občni zbor društva. Častni član ne plačuje društvene članarine.

9. člen

Simpatizerji

V društvo se lahko vključijo tudi simpatizerji. Ti na pristopni izjavi izrazijo željo, da so samo simpatizerji in da se ne vključujejo v društvo s ciljem sodelovanja pri izvajanju osnovnih nalog društva. Simpatizerji nimajo glasovne pravice.

Častni člani in simpatizerji imajo pravico, da so obveščeni o društvenih aktivnostih in so vabljeni na društvene prireditve.

10. člen

Pravice članov društva so, da:

 • volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • sodelujejo in soodločajo v organih društva,
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva,
 • dajejo pobude in predloge za izboljšanje delovanja in napredek društva,
 • so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,
 • da nastopajo, tekmujejo ali kako drugače zastopajo društvo,
 • da sprejemajo pohvale in priznanja za svoje delo in sodelovanje v društvu,
 • da uživajo ugodnosti, ki jih v okviru dejavnosti zagotavlja društvo svojim članom.

Dolžnosti članov društva so, da:

 • spoštujejo pravila, društvene akte ter sklepe organov društva,
 • aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • si prizadevajo s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni odbor  društva,
 • varujejo ugled društva in njegovih članov,
 • lahko uporabljajo lastnino društva, prostore, opremo in objekte v skladu s programom, ki ga določijo organi društva,
 • prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in manj izkušene člane društva,
 • skrbijo za redno vzdrževanje objektov, rekvizitov in opreme, s katerimi društvo razpolaga.

11. člen

Prenehanje članstva

Članstvo v društvu lahko posameznemu članu preneha na naslednje načine:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s prenehanjem delovanja društva,
 • s smrtjo člana.

12. člen

Prostovoljni izstop iz društva

Član lahko prostovoljno izstopi iz društva, če poda organom društva pisno izjavo o izstopu in poravna svoje obveznosti.

13. člen

Izključitev iz društva

Člana se lahko izključi iz društva, če huje krši ta pravila ali če deluje proti koristim društva, ter s svojim obnašanjem škoduje ugledu društva.

O izključitvi člana odloča disciplinska komisija na predlog članov. Dokončno izključitev potrdi občni zbor s sklepom. Odločitev občnega zbora ja dokončna.

14. člen

Črtanje iz društva

Upravni odbor lahko črta člana iz evidence članstva, če ta ni podal pisne izjave o odstopu in kljub pisnemu opozorilu upravnega odbora ter brez pisnega opravičila ni plačal članarine do roka navedenega v 15. členu teh pravil, oziroma če več kot dve leti ne sodeluje v društvu.

Črtani član se lahko ponovno vpiše v društvo po poteku enega leta.

15. člen

Članarina

Člani plačujejo članarino za društvo, kot jo določi upravni odbor in zvezno članarino, kot jo določi ČZS. Vsi člani, ki so po tem aktu dolžni plačati članarino, morajo le – to poravnati na transakcijski račun društva do konca decembra za naslednje leto, oziroma najpozneje do prvega rednega letnega občnega zbora.

Če članarina ni vplačana v tem roku, upravni odbor opozori člana in mu odloži plačilo za določen čas ter mu postavi rok plačila v skladu z dogovorom. V kolikor član ne poravna članarine do dogovorjenega roka, se ga črta.

ORGANI DRUŠTVA

16. člen

Organi društva so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija

17. člen

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Na občni zbor so vabljeni tudi častni člani in simpatizerji. Način dela občnega zbora določa poslovnik občnega zbora.

18. člen

Sklic občnega zbora

Občni zbor je lahko redni ali izredni.

Upravni odbor sklicuje redni občni zbor najmanj enkrat letno in sicer najkasneje v roku 60 dni po izteku koledarskega leta.

Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora, ali na zahtevo ene tretjine članov društva.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema podpisane zahteve  ene tretjine članov društva.

Če upravni odbor ne skliče izrednega občnega zbora v navedenem roku, ga skliče predlagatelj. Ta pripravi tudi potrebno gradivo in predlog dnevnega reda. Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

Člani društva morajo biti seznanjeni s sklicem občnega zbora in s predloženim dnevnim redom najmanj 8 dni pred občnim zborom. Vabilu in dnevnemu redu se lahko priloži tudi gradivo o posameznih točkah dnevnega reda. Pisna vabila se posreduje na naslove prebivališč članov ali e-naslove. Sklic se lahko objavi tudi na oglasni deski, če jo društvo ima.

19. člen

Vodenje zasedanja občnega zbora

Zasedanje občnega zbora odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva.

Občni zbor izvoli delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo:

 • predsednik občnega zbora,
 • zapisnikar,
 • dva overitelja zapisnika.

Občni zbor izvoli še tričlansko verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa tudi tričlansko kandidacijsko in tričlansko volilno komisijo.

Verifikacijska komisija ugotovi in poroča občnemu zboru o številu prisotnih članov oziroma o sklepčnosti zbora.

Kandidacijska komisija predlaga občnemu zboru listo kandidatov za organe društva. Občni zbor lahko v razpravi dopolni listo kandidatov s kandidati, ki jih ni predlagala komisija. Po končani razpravi občni zbor z javnim glasovanjem sprejme kandidacijsko listo. Volilna komisija pripravi in vodi volitve, ter objavi rezultate.

Predsednik društva, blagajnik in tajnik potrebujejo za izvolitev večino glasov opredeljenih navzočih članov.

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti poslani v pisni obliki predlagatelju občnega zbora najmanj 15 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči občnega zbora, zapisnikar in dva overitelja.

20. člen

Sklepčnost občnega zbora

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov društva. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj tretjina članov, vendar ne manj kot 10 članov. Sklepi so sprejeti, če je zanje glasovalo več kot 50% navzočih.

Če občni zbor sklepa o spremembi pravil ali prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov.

Občni zbor o vseh zadevah glasuje javno, le volitve v organe društva so lahko javne ali tajne. O načinu glasovanja odloča občni zbor.

21. člen

Pristojnosti občnega zbora so:

 • sprejema sklep o ustanovitvi in prenehanju delovanja društva,
 • imenuje delovna telesa občnega zbora,
 • sprejema dnevni red občnega zbora,
 • sprejema listo kandidatov,
 • sprejema poročila o izvajanju programa dela za preteklo leto,
 • razpravlja o poročilu nadzornega odbora in disciplinske komisije,
 • daje smernice za naslednje leto,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje temeljne in druge akte društva,
 • sprejema poslovnik o delu občnega zbora,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt ter potrjuje zaključni račun,
 • voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora, disciplinske komisije in strokovnega odbora,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami in zvezami društev ter združitvi z drugimi društvi,
 • odloča o spojitvi oz. pripojitvi društva,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • odloča o častnem članstvu v društvu,
 • odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo delo in razvoj društva,
 • podeljuje odlikovanja, priznanja in častne nazive v skladu s Pravilnikom o podeljevanju odlikovanj in častnih nazivov,
 • potrjuje nove člane,
 • sprejema spremembo občine sedeža društva,
 • odloča o prenehanju delovanja društva.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči občnega zbora, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

22. člen

Upravni odbor

Upravni odbor (v nadaljnjem besedilu UO) je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, upravna, administrativna in tehnična dela. Vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. UO lahko predlaga uvedbo disciplinskega postopka.

Upravni odbor šteje od 5 do 7 članov in sicer:

 • predsednik,
 • podpredsednik,
 • tajnik,
 • blagajnik
 • člani.

Predsednik društva je  hkrati tudi predsednik UO. Člani UO lahko med seboj izberejo podpredsednika društva in ga imenujejo za isto mandatno obdobje, kot je imenovan upravni odbor.

Seje UO sklicuje in vodi predsednik društva. Seje se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj šestkrat letno. Seja UO je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov.

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Mandat člana UO predčasno neha z odstopom ali razrešitvijo. V primeru predčasnega prenehanja mandata člana UO, lahko UO imenuje nadomestnega člana, vendar ne več kot dva člana, do naslednjega OZ. Na prvem naslednjem občnem zboru se na predlog UO izvoli nadomestnega člane. Mandat novoizvoljenega člana UO se veže na mandat njegovega predhodnika.

V primeru nepredvidenega prenehanja funkcije predsednika društva, prevzame vodenje društva podpredsednik do naslednjega občnega zbora.

Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov. Seje upravnega odbora so javne.

23. člen

Pristojnosti upravnega odbora

UO je pristojen, da:

 • sklicuje občni zbor,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge društvenih aktov,
 • ustanavlja stalne in občasne društvene komisije in imenuje njihove predsednike,
 • pripravlja predlog finančnega načrta in zaključno poročilo,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • sklepa pogodbe,
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje in sredstva društva,
 • skrbi za realizacijo sklepov občnega zbora,
 • ustanavlja sekcije,
 • določa članarino in višino prispevkov za posamezno namene,
 • sprejema nove člane in vodi evidenco članstva,
 • predlaga občnemu zboru pohvale in priznanja,
 • predlaga občnemu zboru predlog o prenehanju društva,
 • odloča o spremembi sedeža društva v občini, ki jo potrdi občni zbor,
 • opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občni zbor.

24. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela društva in so organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s pravili društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

25. člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva, ki spremlja delo upravnega odbora ter drugih organov društva. Opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in nadzor nad izvrševanjem sklepov občnega zbora.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru, ki mu tudi poroča enkrat letno. Nadzorni odbor je dolžan pred vsakim rednim letnim občnim zborom izvesti inventurni pregled in o rezultatih poročati občnemu zboru. 

Nadzorni odbor sestavljajo trije, na občnem zboru izvoljeni člani. Člani nadzornega odbora izvolijo predsednika nadzornega odbora.

26. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se sej upravnega odbora, a brez pravice odločanja na seji. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Odločitve se sprejemajo z večino vseh članov.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta in so lahko le še enkrat ponovno izvoljeni v ta organ.

27. člen

Naloge nadzornega odbora so:

 • nadzira izvajanje določil tega pravilnika in daje pobudo za sklic izrednega občnega zbora,
 • nadzira finančno poslovanje društva in pregleduje finančno dokumentacijo,
 • nadzira izvajanje letnega finančnega načrta,
 • nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva,
 • nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov društva,
 • nadzira izvajanje drugih, za društvo obveznih zakonskih določil državne zakonodaje,
 • razpravlja o nepravilnostih v društvu in ustrezno ukrepa,
 • predlaga občnemu zboru razrešnico organov društva.

28. člen

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija je disciplinski organ društva. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika,  izvoljeni na občnem zboru. Člani izmed sebe izvolijo predsednika komisije.

Disciplinska komisija vodi postopek po pravilniku o disciplinskem postopku.

Komisija zaseda po potrebi na osnovi pisnih zahtev članov društva ali društvenih organov.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

– kršitve določb statuta društva,

– nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje, sprejetih zadolžitev in funkcij v   društvu,

– neizvrševanje sklepov organov društva,

– dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu društva.

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so: 

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev.

Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ v disciplinskih zadevah.

29. člen

Predsednik društva

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo v pravnem prometu v državi in tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

Občni zbor ga izvoli za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen.

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru in upravnemu odboru.

Pravice in dolžnosti predsednika društva so, da:

 • zastopa in predstavlja društvo,
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora in občnega zbora,
 • koordinira delo v društvu,
 • skrbi za javnost dela,
 • skrbi in odgovarja za uresničevanje sklepov in stališč občnega zbora in UO,
 • prepreči sprejem oziroma izvajanje sklepov, ki niso v skladu z nameni in cilji društva,
 • si izbere podpredsednika.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika, opravlja njegove naloge in pooblastila podpredsednik  društva razen zastopanja društva v pravnih poslih, ker ni imenovan kot zakoniti zastopnik.

30. člen

Tajnik društva

Tajnik društva opravlja naslednja dela:

 • vodi evidenco članov društva,
 • piše zapisnike sej UO,
 • ureja arhiv društva,
 • skrbi za koordinacijo med organi društva,
 • opravlja ostalo strokovno tehnično in administrativno delo.

Delo tajnika je javno. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnem odboru.

Mandat tajnika traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

31. člen

Blagajnik društva

Blagajnik društva opravlja naslednja dela:

 • vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za  društva,
 • sestavlja zaključni račun,
 • pripravlja predlog finančnih načrtov,
 • upravlja z denarnimi sredstvi društva kot dober gospodar,
 • sodeluje v imenu društva s finančnimi organizacijami.

Delo blagajnika  je javno. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

Mandat blagajnika traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

32. člen

Viri financiranja

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 • iz naslova pridobitne dejavnosti,
 • iz javnih sredstev,
 • z darili,
 • s prodajo čebeljih pridelkov,
 • iz drugih virov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti izključno za uresničevanje svojega namena in ciljev oz. izvajanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem aktu. Vsaka delitev premoženja društva med svoje člane je nična.

33. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključno letno poročilo.

Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravljajo državni nadzorni organi.

34. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik in vsaj še eden s sklepom upravnega odbora pooblaščen podpisnik. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Finančno in materialno poslovanje vodi blagajnik društva, v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva in veljavnimi predpisi s tega področja.

Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov oz. javno pravne evidence in storitev (AJPES), do 31. marca tekočega leta. V primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju. Pooblaščena organizacija ravna s podatki skladno s predpisi o računovodstvu. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo najame ali zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je v lasti društva in je vpisano v inventarno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa občnega zbora.

Finančno in materialno poslovanje vodi društvo v skladu z računovodskim standardom za društva in sicer: društvo vodi poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva, pojasnjenih v SRS 33.11 in SRS 33.12 (2007).

Društvo vodi le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), v skladu s SRS 33.11.  Kot poslovno dokumentacijo društvo zagotovi tudi po časovnem zaporedju urejene izpiske o spremembah stanja na računih pri bankah v skladu s SRS 33.12.

Društvo sprejme kot sodilo za razvrščanje stroškov na tiste, ki se nanašajo na pridobitno, in tiste, ki se nanašajo na nepridobitno dejavnost, da se kot sodilo upošteva razmerje med prihodki, doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, in prihodki, doseženimi z opravljanjem nepridobitne dejavnosti društva v poslovnem letu.

35. člen

Sponzorji in donatorji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo. Sodelujejo lahko na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja.

36. člen

Društvo lahko organizira pridobitne dejavnosti, skladno z veljavno zakonodajo za svoje člane in nečlane. Tako pridobljena sredstva društvo porabi skladno s finančnim programom, tem pravilnikom in veljavno zakonodajo.

Sredstva pridobljena še z drugimi pridobitnimi dejavnostmi društvo ravno tako porabi skladno s finančnim programom, tem pravilnikom in veljavno zakonodajo.

Društvo mora vsa sredstva, pridobljena na osnovi pridobitne dejavnosti, porabiti izključno za uresničevanje svojega namena in ciljev oz. izvajanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem aktu.

37. člen

Društvo ima za finančno poslovanje odprt svoj transakcijski račun pri za to pooblaščeni finančni instituciji.

ODLIKOVANJA IN NAGRADE

38. člen

Za posebne zasluge pri napredku čebelarstva društvo podeljuje svoja priznanja ali odlikovanja Antona Janše III. in II. stopnje. UO predlaga Čebelarski Zvezi Slovenije kandidate za (državna) odlikovanja Antona Janše I. stopnje.

PRENEHANJE DRUŠTVA

39. člen

Društvo lahko preneha:

 • s sklepom občnega zbora in sicer z 2/3 večino glasov prisotnih članov,
 • s spojitvijo z drugimi društvi,
 • s pripojitvijo k drugemu društvu,
 • s stečajem,
 • v primeru, da s izstopom posameznih članov društva, v njem ostaneta manj kot dva člana,
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
 • po samem zakonu.

Društvo lahko s sklepom občnega zbora prenese svoje premoženje, po poravnavi vseh obveznosti, na drugo sorodno društvo, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji. Če društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti,  preide premoženje društva na lokalno skupnost, na območju katere je imelo društvo svoj sedež.  Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo v proračun, preostanek premoženja pa prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz registra.

Vsaka delitev sredstev in premoženja med člane je nična.

O sklepu o prenehanju društva, ki ga je sprejel občni zbor, je dolžan zastopnik društva obvestiti pristojni organ in zahtevati izbris društva iz registra društev.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

40. člen

Pravila društva so sprejeta, ko jih s sklepom sprejmejo člani na občnem zboru. Uporabljati se začnejo z dnem vpisa v register društev.

Društvo mora vse pravilnike in druge akte, ki jih sprejema na podlagi tega statuta, uskladiti z njegovimi določbami najkasneje v roku enega leta od njegove uveljavitve.

Koper, 23. 1. 2016                                                                                   Predsednik:

                                                                                                                 Milan Brčin